Regulamin aplikacji mobilnej „Eco4Coin Portfel” w wersji beta 1.0 – 01 marca 2021 r.

A – Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) reguluje korzystanie z aplikacji mobilnej „Eco4Coin Portfel” w wersji 1.0 (dalej zwaną: „Aplikacją mobilną E4CW”).
 2. Usługodawcą jest Prosta Giełda sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Schroegera 90 lokal B , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781332, NIP: 1182192559, kapitał zakładowy w wysokości: 300 000,00 zł, zwany dalej „Usługodawcą” lub „PG”.
 3. Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW zostały opisane w niniejszym dokumencie, dostępnym w ramach Aplikacji mobilnej E4CW, która umożliwia odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Przed pierwszym zalogowaniem do Aplikacji E4CW rozpoczęciem korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW każdy Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu.

B – Zakres działania Aplikacji mobilnej E4CW

 1. Aplikacja mobilna E4CW jest skierowana do osób chcących wymieniać się między sobą posiadanymi testowymi Tokenami za pomocą aplikacji mobilnej E4CW (dalej „Użytkownicy”).
 2. Aplikacja mobilna E4CW wersja 1.0  umożliwia Użytkownikom:
  1. korzystanie z ofert PG, w szczególności umożliwia zapoznanie się z ofertami promocyjnymi przeznaczonymi wyłącznie dla Użytkowników,
  2. przekazywanie innym użytkownikom posiadanych testowych Tokenów,
  3. otrzymywanie od innych użytkowników testowych Tokenów.

C – Zasady korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW

 1. Z Aplikacji mobilnej E4CW mogą korzystać osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat. Korzystanie z Aplikacji mobilnej E4CW jest bezpłatne i dobrowolne.
 2. Użytkownik w celu skorzystania z Aplikacji mobilnej E4CW musi pobrać aplikację mobilną na swoje urządzenie przenośne. W celu pobrania, zainstalowania i korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW na urządzeniu mobilnym Użytkownik powinien posiadać dostęp do Internetu. Minimalne wymagania sprzętowe i rodzaje urządzeń przenośnych, na które może być pobrana Aplikacja mobilna E4CW, zostały opisane w Regulaminie.
 3. Zainstalowanie Aplikacji mobilnej E4CW i zaakceptowanie Regulaminu jest tożsame z zawarciem z Usługodawcą umowy o świadczenie usług na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW ponosi odpowiedzialność za własne urządzenia oraz systemy teleinformatyczne, z których korzysta przy używaniu z Aplikacji mobilnej E4CW, także ich ustawienia. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia i systemy Użytkownika, a w tym za korzystanie z tych urządzeń i systemów przez osoby nieuprawnione.

D – Konto Użytkownika E4CW

 1. Bezpośrednio po zainstalowaniu aplikacji Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta przypisanego do automatycznie pobranej instancji aplikacji.
 2. Konto w ramach Aplikacji mobilnej E4CW jest przypisane tylko do jednego Użytkownika. Użytkownik może posługiwać się wyłącznie swoim Kontem.
 3. W ramach Konta w Aplikacji mobilnej E4CW Użytkownik ma prawo do wzglądu w saldo testowych tokenów otrzymanych w ramach korzystania z Aplikacji.

E – Dostępność

 1. PG  bierze na siebie odpowiedzialność za świadczenie Usług w sposób ciągły, z zastrzeżeniem przerw związanych z koniecznością przeprowadzenia konserwacji lub związanych z aktualizacją Aplikacji.
 2. Aplikacja może być również dostępna w wersji Beta. Korzystanie z Aplikacji w wersji Beta oznacza akceptację faktu, że Aplikacja znajduje się w fazie testowania aktywności i z tego powodu może być mniej stabilna, podlegać przerwom i / lub ograniczeniom lub błędom w jej funkcjonowaniu. Jeżeli Użytkownik zauważy problem w funkcjonowaniu Aplikacji – prosimy o zgłoszenie nam problemu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w kontakcie. 
 3. Podczas korzystania z Aplikacji zabrania się:
  1. Przesyłać obraźliwe, nielegalne lub wprowadzające w błąd treści lub treści, które naruszają prawa nasze lub osób trzecich,
  2. Używać Aplikacji do wysyłania lub odbierania materiałów niosących ryzyko techniczne (w tym wirusów komputerowych, koni trojańskich, robaków, elementów złośliwych, uszkodzonych danych, złośliwego oprogramowania),
  3. Podejmować próby obejścia środków bezpieczeństwa lub środków bezpieczeństwa sieci, w tym próby uzyskania dostępu do danych stron trzecich i przechwytywania danych,
  4. Wykonywania nielegalnych działań lub nielegalnych transakcji za pośrednictwem Aplikacji.

F – Powiadomienia

 1. Podczas pierwszego uruchamiania Aplikacji mobilnej E4CW, Użytkownik urządzenia mobilnego ma możliwość udzielenia lub odmowy zgody na otrzymywanie wiadomości kierowanych do Aplikacji mobilnej E4CW (powiadomień push). Wyrażona na tym etapie zgoda może być odwołana bądź ponownie udzielona w ramach ustawień systemu operacyjnego urządzenia.
 2. Wyrażenie zgody na otrzymywanie powiadomień push nie jest warunkiem korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW, jednakże jej brak skutkuje ograniczeniem funkcjonalności Aplikacji mobilnej E4CW, które wykorzystują powiadomienia.

G – Warunki techniczne korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW

 1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej E4CW wymaga od Użytkownika pobrania aplikacji mobilnej, odpowiednio dla systemów operacyjnych urządzeń mobilnych, ze sklepów Google Play, App Store.
 2. Aplikację mobilną E4CW można pobrać na urządzenia przenośne posiadające dostęp do Internetu i pracujące w oparciu o system operacyjny Android, IOS, w szczególności takie jak smartfony, tablety.
 3. Aplikacja jest przeznaczona na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym Android w wersji nie niższej niż 6.0 i dostępem do Google Play Store oraz z systemem operacyjnym iOS w wersji nie niższej niż 11.0 i dostępem do Apple App Store.
 4. Korzystanie z Aplikacji mobilnej E4CW wymaga w szczególności:
  1. odpowiedniego stanu naładowania baterii urządzenia końcowego,
  2. umożliwiającego wygenerowanie strony internetowej z dostępem do sieci Internet oraz do działającej przeglądarki internetowej,
  3. włączonej obsługi plików cookies.
 5. Instalacja Aplikacji mobilnej E4CW i korzystanie z niej wymaga stałej transmisji danych z urządzenia mobilnego Użytkownika. Wielkość i częstotliwość przesyłu danych zależą od rodzaju i zakresu korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW. Koszty połączenia za przesył danych ponosi Użytkownik. Ich wysokość jest uzależniona od umowy zawartej między Użytkownikiem a jego operatorem sieci komórkowej.
 6. Aby Aplikacja mobilna E4CW działała poprawnie, urządzenie mobilne, na którym jest zainstalowana:
  1. nie może mieć zainstalowanych modyfikacji systemu operacyjnego, w szczególności modyfikacji polegających na przełamaniu zabezpieczeń producenta urządzenia mobilnego lub producenta systemu operacyjnego (tzw. jailbreaking czy rooting);
  2. musi umożliwiać nawiązanie połączenia z siecią Internet.

H – Ochrona danych osobowych

 1. Ogólne regulacje dotyczące polityki i ochrony przetwarzania danych osobowych zostały sprecyzowane w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej https://prostagielda.pl/politykapge4c
 2. Wyrażenie zgody w zakresie akceptacji treści polityki prywatności za pośrednictwem Aplikacji mobilnej E4CW następuje poprzez pobranie i instalację aplikacji.

I –  Bezpieczeństwo Aplikacji mobilnej E4CW

 1. Usługodawca zaleca, aby w przypadku zakończenia korzystania z danego urządzenia mobilnego przez Użytkownika, przed przekazaniem urządzenia osobie trzeciej usunąć z niego Aplikację mobilną E4CW poprzez jej odinstalowanie.
 2. Usługodawca informuje, że dokłada należytej staranności w celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego Aplikacji mobilnej E4CW i danych Użytkowników. Jednakże Usługodawca wskazuje, że ze względu na specyfikę technologii informatycznych w przyszłości może zostać ujawniona podatność Aplikacji mobilnej E4CW na określone zagrożenia.

J – Rezygnacja oraz zakończenie korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW

 1. Korzystanie z Aplikacji mobilnej E4CW jest dobrowolne, a Użytkownik może w każdym czasie i bez wskazania przyczyny usunąć Aplikację mobilną E4CW z urządzenia końcowego.
 2. Niezależnie od uprawnienia do rezygnacji przez Użytkownika z korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW zgodnie z ust 1, Użytkownik ma prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w zakresie korzystania z Aplikacji mobilnej E4CW bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia, Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o swojej decyzji w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. przesłanego listownie lub drogą elektroniczną). W razie odstąpienia od umowy, umowę uznaje się za niezawartą. Użytkownik może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu 14 dni.

K – Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Aplikacji mobilnej E4CW należy składać do Usługodawcy na adres pocztowy Usługodawcy lub poczta elektroniczną na adres kontakt@prostagielda.pl  
 2. Usługodawca rozpatrzy reklamację nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji i poinformuje Użytkownika o uznaniu reklamacji albo przyczynach jej nieuwzględnienia, listem poleconym lub drogą elektroniczną (e-mailem) na adres wskazany przez Użytkownika.
 3. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Aplikacji mobilnej E4CW oraz umowami o świadczenie usług rozstrzygane będą w pierwszej kolejności polubownie, a następnie przez sąd powszechny właściwy według obowiązujących przepisów.
 4. Usługodawca informuje, iż istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, skorzystanie z których zależy od zgodnej woli Użytkownika i właściciela Aplikacji mobilnej E4CW.

L – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin Aplikacji mobilnej E4CW może ulec zmianie w przypadku:
  1. zmiany funkcjonalności Aplikacji mobilnej E4CW z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności,
  2. zmiany w zakresie działalności prowadzonej przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji mobilnej E4CW, w szczególności, w razie wprowadzenia nowych usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji mobilnej E4CW.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat: Prosta Giełda spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres do wysyłki: ul. Schroegera 90 lokal B , 01-845 Warszawa, e-mail: kontakt@prostagielda.pl

–  niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi:

– Usługa _________________________________________________
– Adres e-mail _________________________________________________
– Data zawarcia umowy _________________________________________________
– Imię i nazwisko konsumenta _________________________________________________
– Adres konsumenta _________________________________________________
– Podpis konsumenta _________________________________________________
– Data _________________________________________________